FacebookYoutube
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Красново

План за ученическото самоуправление

Обединено училище „ Христо Ботев „ село Красново, община Хисаря ,
област Пловдив , тел. 0885515572,info-1603706@edu.mon.bg,улица 1-ва,№26,улица 22-ра,№10

УТВЪРЖДАВАМ:
ЙОНКА МАРКОВСКА
ДИРЕКТОР НА ОБУ“ ХРИСТО БОТЕВ“
СЕЛО КРАСНОВО
                                                                                                          ПЛАН
                                                                                             за работа на Ученическия съвет
                                                                                             Ученическо самоуправление
                                                                                             Учебна 2023 / 2024 година
НАСТОЯЩИЯТ ПЛАН Е ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ
СЪВЕТ С ПРОТОКОЛ № 12/ 11.09.2023 ГОДИНА
Обект на дейност:
1. Организирането на училищния живот в неговите делнични и
празнични дни;
2. Организиране на извънкласни и извънучилищни прояви;
3. Възпитаване на учениците в патриотичен дух и родолюбие;
4. Предоставяне възможности на учениците да изразяват своите
позиции по въпроси, свързани с управлението и развитието на
училището;
5. Изграждане на умения за организиране и активно участие в различни
форми на ученическо самоуправление.
Дейности и прояви:
Постоянни:
1. Създаване на звена за дежурство на учениците за поддържане на реда
и дисциплината в училище.
Отговорници: УС и класните ръководители
3. Обявяване на акция за кампанията –капачки за бъдещето
Отговорници: УС,ученическите активи от всеки клас.
4. Обучение по метода „връстници обучават връстници“
Отговорници: УС
Календарни дейности:
м. СЕПТЕМВРИ
1. Първо заседание на УС и избор на ръководство
- Приемане на план за дейността на УС през уч. 2023/ 2024 г.
- Създаване на график за дежурство на учениците
- Отговорници: УС; Дежурните учители за деня
2. Да изчистим България за един ден – 16 септември(почистване на улиците, детските
площадки и двора на училището)
Срок 16.09.2023 година
Отг. Класните ръководители и УС
3. Деня на Независимостта (изработването на информационни табла, провеждане на беседи,
разкази за историята на празника и рецитал на стихотворения, презентация и викторина)
Срок 21.09.2023 година
Отг. Класните ръководители, г-н Галунски и УС
Отг. Класните ръководители, г-н Тачев и УС
4. 26 септември „Европейски ден на езиците“
Срок 26.09.2023 година
Отг. В. Василева ,Т. Джуркова и УС
5. „Европейски ден на спорта“ – 29 септември
Срок 29.09.2023 година
Отг. Г-н Г. Тачев и УС
Месец НОЕМВРИ
1. Ден на народните будители - 1 Ноември (беседа в часа на класа, видео материал от
информационен носител).
Срок 27.10. 2023 година
Отг. Ал.Галунски и УС
Месец ДЕКЕМВРИ
1.Тържества по класове, посветени на коледните празници и обичаи.
Срок 22.12.2023 година
Отг. Класните ръководители и УС
5. Изложба на картички, сурвачки и табла с коледна тематика.
Срок 22.12.2023 година
Отг. Л. Пенчева и УС
Месец ФЕВРУАРИ
1. Живот и дело на Васил Левски – беседа и видеоматериал в ЧК, кът с информация във
фоайето на училището
Срок 16.02.2024 година
Отг. Т.Калеева ,Н.Богойска и УС
Месец МАРТ
1. 3-ти март – беседа в часа на класа, изложба от рисунки и кът във фоайето, презентация и
викторина
Срок 01.03.2024 година
Отг. Класните ръководители, г-жа. Л. Пенчева, г-н А. Галунски и УС
2 . Крос в чест на 3-ти март.
Срок 01.03.2024 година
Отг. Георги Тачев и УС
3. Изложба на мартеници и картички по случай празника на Баба Марта.
Срок 01.03.2024 година
Отг. Учителите по изобразително изкуство и УС
Месец АПРИЛ
1. Седмица на Земята - изложби, рисунки, есета, дискусии в часа на класа .
Срок: 18-22.04.2024 година
Отг. Л. Пенчева и УС
Месец МАЙ
1. Честване на 24 май
Срок 24.05.2024 година
Отг. Учителите и УС
Месец ЮНИ
1. Честване на детето - 1 юни
Срок 31.05.2024 година
Отг. Учителите и УС
4. 4.1 Поднасяне на венци в памет на Ботев и загиналите за освобождението на България.
4.2 Патронен празник на училището
Срок 02.06.2024 г.
Отг. Кл. Ръководители и УС

Прикачени документи

Устав -Ученически съвет.docx