FacebookYoutube
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Красново

Документи 2023 - 2024 година

Прикачени документи

Устав Ученически съвет.docx
Правилник за дейността на училището 2023 - 2024 .docx
Форми на обучение .doc
Годишен план 2023 --2024 .doc
Училищен учебен план 1 клас.doc
Училищен учебен план 2 клас.doc
Училищен учебен план 3клас .doc
_Училищен учебен план 4 клас .doc
Училищен учебен план 5 клас.doc
Училищен учебен план 6 клас.doc
Училищен учебен план 7 клас.doc
Училищен учебен план 8 клас.doc
_Училищен учебен план 9 клас.doc
Училищен учебен план 10 клас.doc
ПЛАНКв.дейност.doc
Отчет Стратегия 2023--2024г..docx
Програма за работа с родители.doc
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ.doc
График контролни и класни 23-24 г..odt
Обща подкрепа за личностно развитие.docx
Вътрешни правила - заплата-01.01.23година.doc
Човешки ресурси.doc
Дневен режим.doc
ЕТИЧЕН КОДЕКС ).pdf
Спортен календар ОБУ'Христо Ботев' С. Красново 23г. - 24г..docx
План за контролната дейност на Директора.pdf
План за дейността на щаба за действия при бедствия.pdf
План на комисия по даренията.odt
План на екип за предотвратяване на отпадането от образователната система .odt
План на комисията за отчет на документи с фабрична номерация .docx
ПВТР.pdf
План на МО начален етап 2023.-2024.docx
План на комисията по БДП 2023-2024 г..doc
БУВОТ.pdf