FacebookYoutube
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Красново

Документи 2022 - 2023 година

Прикачени документи

Устав -Ученически съвет.docx
Отчет Стратегия 2023-2024.docx
План за дейността на екип за ключови компетентности.docx
Годишен план на ГЦОУД.rtf
План на МО.docx
Годишен план на ГЦОУД.rtf
Правила за организиране и провеждане на атестиране.pdf
ЕПЛР.pdf
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ .pdf
План-график на ПС.pdf
Самооценка на приетите Мерки за повишаване качеството на образованието.pdf
Обща подкрепа за личностно развитие.pdf
Временни и постянни комисии.pdf
График за дежурство в училище.pdf
План за противообществени прояви.pdf
План за ученическото самоуправление.pdf
Програма работа родители .pdf
Правила компютърен кабинет.pdf
План за действие по изпълнение на Стратегията .pdf
План ранно отпадане на ученици..pdf
Управление на човешките ресурси.pdf
СФУК.pdf
Правила за организация на пропусквателния режим.pdf
Стратегия 2020-2024..pdf
Правила вътрешноинституционалната квалификация.pdf
ПВТР.pdf
Правилник за БУВОТ.pdf
План за противопожарна безопасност.pdf
Годишна програма ГЦОУД.pdf
Система за наставничество.doc
Годишен план 2022 - 2023 г...pdf
План за контролната дейност на Директора.pdf
План за предотвратяване на отпадането .pdf
ЗАПОВЕД Координатор на процеса на осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училището.pdf
Дейността и организацията на управлението на човешките ресурси и квалификация на кадрите .pdf
Индивидуален учебен план СОП.pdf
Мерки за повишаване на качеството .pdf
План за действие по изпълнение на Стратегията.docx
Контролни и класни работи 2022-23.odt
Консултации 2022-2023 година .odt
План документи фабрични .doc
План-комисия-медии 2022.2023.doc
план на МО 2022.2023.docx
План за гражданско образование - Copy.doc
ПЛАНКВ.pdf
ЕТИЧЕН КОДЕКС.pdf
Работна заплата .pdf
Дневен режим.pdf
Училищен учебен план 4 клас.pdf
Училищен учебен план 3клас.pdf
Училищен учебен план 2 клас.pdf
Училищен план 1 клас .pdf
УП десети клас.pdf
УП девети клас.pdf
УП осми клас .pdf
Училищен учебен план 5 клас.pdf
Училищен учебен план 6 клас.pdf
Училищен учебен план 7 клас.pdf
Вътрешни правила за превенция, наблюдение, установяване и докладване на нарушения на норми.pdf
План комисия документи.pdf
План комисия БДП.pdf
Комисия по съхранение на паметта.pdf
Програма уязвими групи.pdf
Правилник за дейността на училището.).pdf