FacebookYoutube
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Красново

Документи

 

                      

 

 

Прикачени документи

Стратегия 2020-2024 .pdf
Правилник за дейността на училището...pdf
ИКТ-правила.pdf
Наставничество.pdf
Пропусквателен режим.pdf
График - консултации с родители и ученици.pdf
График - консултации по предмети.pdf
График-консултацииЦОУД.pdf
Мерки за повишаване качеството на образованието.pdf
Вътрешни правила за работните заплати.pdf
График за срещи с родителите .pdf
Етичен кодекс на училищната общност.pdf
Вътрешни правила за превенция, наблюдение, установяване и докладване на нарушения на норми.pdf
Индивидуален учебен план на ученик със СОП.pdf
Календарен план за дейностите към годишен план .pdf
Организация на учебния ден.pdf
Форми на обучение.pdf
Дневно разписание на училището.pdf
Програма за превенция на ранното напускане на училище.pdf
Програма за предоставяне на равни възможности .pdf
График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документац.pdf
График за дежурство.pdf
График за провеждане на консултации.pdf
Училищен учебен план 1 клас.pdf
Училищен учебен план 2 клас.pdf
Училищен учебен план 3 клас.pdf
Училищен учебен план 4 клас.pdf
Училищен учебен план 5 клас.pdf
Училищен учебен план 6 клас .pdf
Училищен учебен план 7 клас (1).pdf
Училищен учебен план 8 клас.pdf
Училищен учебен план 9 клас.pdf
Училищен учебен план 10 клас.pdf
програмна система.pdf
план на методическо обединение на началните учители.pdf
план на заседенията на ПС.pdf
план за обхват.pdf
план за квалификационна дейност.pdf
план за действие по изпълнение на стратегията за развитие.pdf
план за дейността на училищен координационен съвет.pdf
план за дейността на екипа по гаржданско .pdf
дневен режим.pdf
дейности с участие на родители.pdf
вътрешни правила за рз.pdf
БД.pdf
годишен план.pdf
годишен план за действие по изп на стратегията за развитие.pdf
kalendar na praznici.pdf
комисия по безопасност.pdf
Комисия-по-съхранение-на-паметта--.doc
план за дейността на комисията за отчет на док с фабрична ном21-22.pdf
план връзки с общ.pdf
план екип кл комп.pdf
план за дейността на ком за стип.pdf
План за действие .pdf
седмична програма 2021 - 2022 г..pdf
Консултации (.pdf
КОНТРОЛНИ РАБОТИ.pdf
ГРАФИК КЛАСНИ РАБОТИ.pdf
Заповед_преминаване в електронно обучение .doc
Заповед електронна среда.doc
Графици.pdf
класни работи.pdf
контролни работи .pdf
Мерки за повишаване качеството .pdf
Консултиране родители и ученици.pdf
Учебници и учебни помагала.docx
График УЧСД.pdf
Индивидуални учебни планове.pdf
СФО.pdf
Правилник за дейността на училището .pdf
Форми на обучение .pdf
Програма- ранно напускане на училище.pdf
Програма - уязвими групи.pdf
Организация на учебния ден.pdf
Годишен план.pdf
Стратегия.pdf
ОБЯВЛЕНИЕ.docx
Учебни планове.pdf
Етичен кодекс.pdf
Административни услуги.docx
Обявление.docx
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ