FacebookYoutube
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Красново

Проекти и програми

 Платформа на проекта https://podkrepazauspeh.mon.bg/ 

През учебната 2020 - 2021 г. има сформирани 14 групи.

Начален етап: 4 групи

I клас - 1 група 

II клас- 1 група

III клас - 1 група

I - II клас - 1 група

Прогимназиален и гимназиален етап:   10 групи

VI - 2 групи /  Английски език и  География и икономика /

VII- 2 групи / Български език и литература и Математика/

VIII- 2 групи /География и икономика и История и цивилизации/

IX - 2 група / Професионална подготовка и История и цивилизации/

X - 2 групи /Английски език и Математика/

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

    

 

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

Дейност 1. Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи - 1 група / 5-6 годишни / за учебната 2020 - 2021 година.

  По проекта се осигуряват средства за проведено допълнително обучение по български език в детската градина. Децата, ще получават допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните си образователни потребности.Ръководителят на групата  разработва програма за работа, съобразени с изискванията на Наредба №5 за предучилищното образование. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.012- 0001 „Образование за утрешния ден“

site-logo  site-logo  site-logo

 

https://oud.mon.bg/

 

 Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Проектът продължава от учебната 2019 - 2020 година. Срокът  за приключване на занятията е 31.12.2020 година.

1 група  - ученици от IV и V клас.

Работим по Дейност 6 – Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности.

Правила по Дейност 6  (линк)

 В училището е монтиран нов интерактивен дисплей. Устройството е част от оборудването, което училището получи от МОН по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.Интерактивният дисплей осигурява иновативна среда за обучение и създава нови възможности за образованието.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Национална програма " ИКТ - Средства за Интернет свързаност"

 ..................................................................................................................................................................................................................................

 СУ “Владимир Комаров” - Posts | Facebook

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

 

.....................................................................................................................................................................................................................................

НП "Бизнесът преподава": https://np.mon.bg/

Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“

  • ТЕМА – „ Роботика“

ФИРМА – „ Орак  Инжинеринг“ЕООД