FacebookYoutube
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Красново

Проекти и програми

BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

Проектът „Успех за теб“ е фокусиран основно от 1-ви до 7-ми клас. Поставя се акцент върху общата и допълнителна подкрепа за ученици в риск от отпадане, както и върху обученията по български език и литература на ученици с цел успешното им представяне на националните външни оценявания, но и на държавните зрелостни изпити.

1-ви клас -Математика - Гергана Ланджева

2-ри клас- Български език и литература- Латина Караджова

2-ри клас- Математика- Латина Караджова

3-ти клас -Български език и литература- Даниела Данчева

3-ти клас- Математика- Даниела Данчева 

4-ти клас- Български език и литература- Виктория Желева

4-ти клас- Математика- Виктория Желева

5-ти клас- История и цивилизации- Александър Галунски

7-ми клас- Математика- Галя Тунчева

10-ти клас-Математика- Галя Тунчева                             

............................................................................................................................................................................................................................

Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г.

Модул 3 „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“

...............................................................................................................................................................................................................................

Модул 1. Изкуства:

  • Танцово изкуство – народни танци / възрастова група IV-V клас/;

Модул 2. Спорт:

  • Отбор по волейбол /възрастова група V-VI клас/.

Целта на НП „Заедно в изкуствата и спорта“ е да подпомогне формирането в учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове и изкуства.

.............................................................................................................................................................................................................................

 Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

 Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по
пътищата“

........................................................................................................................................................................................................................

ИКТ - Кандидатстване за хардуерно оборудване

Средства за електронен дневник или електронни ресурси за училища, ЦПЛР И ЦСОП

ИКТ- Средстава за Интернет срързаност

........................................................................................................................................................................................................................

 Платформа на проекта https://podkrepazauspeh.mon.bg/ 

През учебната 2020 - 2021 г. има сформирани 14 групи.

Начален етап: 4 групи

I клас - 1 група 

II клас- 1 група

III клас - 1 група

I - II клас - 1 група

Прогимназиален и гимназиален етап:   10 групи

VI - 2 групи /  Английски език и  География и икономика /

VII- 2 групи / Български език и литература и Математика/

VIII- 2 групи /География и икономика и История и цивилизации/

IX - 2 група / Професионална подготовка и История и цивилизации/

X - 2 групи /Английски език и Математика/

............................................................................................................................................................................................................................................................

Платформа на проекта https://podkrepazauspeh.mon.bg/ 

"ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"  2021/2022 учебна година

12 ГРУПИ – 56 УЧЕНИЦИ

 

НАЧАЛЕН ЕТАП / 8 ГРУПИ/ – 32 УЧЕНИЦИ

1-ВИ КЛАС 

 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - СРЕБРИНА ВИЧЕВА - 4 УЧЕНИЦИ

 МАТЕМАТИКА – СРЕБРИНА ВИЧЕВА - 4 УЧЕНИЦИ

2-РИ КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ВИКТОРИЯ ЖЕЛЕВА - 4 УЧЕНИЦИ

МАТЕМАТИКА – ВИКТОРИЯ ЖЕЛЕВА - 4 УЧЕНИЦИ

3-ТИ КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ГЕРГАНА ЛАНДЖЕВА - 4 УЧЕНИЦИ

МАТЕМАТИКА – ГЕРГАНА ЛАНДЖЕВА - 4 УЧЕНИЦИ

4-ТИ КЛАС

МАТЕМАТИКА- РОСИЦА ВАСИЛЕВА -  4 УЧЕНИЦИ

СВЕТЪТ НА МАТЕМАТИКАТА –ТАНА РОГАЧЕВА – 4 УЧЕНИЦИ

 

 ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – 18 УЧЕНИЦИ

5 -ТИ КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА –ТАНЯ КАЛЕЕВА - 5 УЧЕНИЦИ

6 -ТИ КЛАС 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА –ТАНЯ КАЛЕЕВА - 5 УЧЕНИЦИ

7- МИ КЛАС

МАТЕМАТИКА -ГАЛЯ ТУНЧЕВА – 8 УЧЕНИЦИ

 

 ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – 6 УЧЕНИЦИ

9 - ТИ КЛАС

МАТЕМАТИКА – ГАЛЯ ТУНЧЕВА – 6 УЧЕНИЦИ

 

Образователен медиатор – Любка Пенчева

Координатор – Георги Тачев

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

    

 

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

Дейност 1. Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи - 1 група / 5-6 годишни / за учебната 2020 - 2021 година.

  По проекта се осигуряват средства за проведено допълнително обучение по български език в детската градина. Децата, ще получават допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните си образователни потребности.Ръководителят на групата  разработва програма за работа, съобразени с изискванията на Наредба №5 за предучилищното образование. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.012- 0001 „Образование за утрешния ден“

site-logo  site-logo  site-logo

 

https://oud.mon.bg/

 

 Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Проектът продължава от учебната 2019 - 2020 година. Срокът  за приключване на занятията е 31.12.2020 година.

1 група  - ученици от IV и V клас.

Работим по Дейност 6 – Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности.

Правила по Дейност 6  (линк)

 В училището е монтиран нов интерактивен дисплей. Устройството е част от оборудването, което училището получи от МОН по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.Интерактивният дисплей осигурява иновативна среда за обучение и създава нови възможности за образованието.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Национална програма " ИКТ - Средства за Интернет свързаност"

 ..................................................................................................................................................................................................................................

 СУ “Владимир Комаров” - Posts | Facebook

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

 

.....................................................................................................................................................................................................................................

НП "Бизнесът преподава": https://np.mon.bg/

Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“

  • ТЕМА – „ Роботика“

ФИРМА – „ Орак  Инжинеринг“ЕООД

.....................................................................................................................................................................................................................................

Стартира проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Той е подкрепен от Европейския механизъм за реакция на кризата Ковид REACT.EU чрез ОП НОИР.

Проектът ще направи това като си поставя амбицията да задоволи 2 типа неотложни нужди: технически устройства за дистанционно обучение и умения на учениците, родителите и учителите да използват предоставените технически устройства за синхронни форми на онлайн обучение.

 

Основната дейност  по проекта е :

Дейност 1 – закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на криза. Всички получени устройства  се използват в класните стаи при присъствено обучение. При преминаване към ОРЕС се предоставят тези устройства на ученици, които не разполагат с устройства.