FacebookYoutube
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Красново

Проекти и програми

 Платформа на проекта https://podkrepazauspeh.mon.bg/ 

През учебната 2020 - 2021 г. има сформирани 14 групи.

Начален етап: 4 групи

I клас - 1 група 

II клас- 1 група

III клас - 1 група

I - II клас - 1 група

Прогимназиален и гимназиален етап:   10 групи

VI - 2 групи /  Английски език и  География и икономика /

VII- 2 групи / Български език и литература и Математика/

VIII- 2 групи /География и икономика и История и цивилизации/

IX - 2 група / Професионална подготовка и История и цивилизации/

X - 2 групи /Английски език и Математика/

............................................................................................................................................................................................................................................................

Платформа на проекта https://podkrepazauspeh.mon.bg/ 

"ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"  2021/2022 учебна година

12 ГРУПИ – 56 УЧЕНИЦИ

 

НАЧАЛЕН ЕТАП / 8 ГРУПИ/ – 32 УЧЕНИЦИ

1-ВИ КЛАС 

 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - СРЕБРИНА ВИЧЕВА - 4 УЧЕНИЦИ

 МАТЕМАТИКА – СРЕБРИНА ВИЧЕВА - 4 УЧЕНИЦИ

2-РИ КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ВИКТОРИЯ ЖЕЛЕВА - 4 УЧЕНИЦИ

МАТЕМАТИКА – ВИКТОРИЯ ЖЕЛЕВА - 4 УЧЕНИЦИ

3-ТИ КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ГЕРГАНА ЛАНДЖЕВА - 4 УЧЕНИЦИ

МАТЕМАТИКА – ГЕРГАНА ЛАНДЖЕВА - 4 УЧЕНИЦИ

4-ТИ КЛАС

МАТЕМАТИКА- РОСИЦА ВАСИЛЕВА -  4 УЧЕНИЦИ

СВЕТЪТ НА МАТЕМАТИКАТА –ТАНА РОГАЧЕВА – 4 УЧЕНИЦИ

 

 ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – 18 УЧЕНИЦИ

5 -ТИ КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА –ТАНЯ КАЛЕЕВА - 5 УЧЕНИЦИ

6 -ТИ КЛАС 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА –ТАНЯ КАЛЕЕВА - 5 УЧЕНИЦИ

7- МИ КЛАС

МАТЕМАТИКА -ГАЛЯ ТУНЧЕВА – 8 УЧЕНИЦИ

 

 ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – 6 УЧЕНИЦИ

9 - ТИ КЛАС

МАТЕМАТИКА – ГАЛЯ ТУНЧЕВА – 6 УЧЕНИЦИ

 

Образователен медиатор – Любка Пенчева

Координатор – Георги Тачев

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

    

 

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

Дейност 1. Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи - 1 група / 5-6 годишни / за учебната 2020 - 2021 година.

  По проекта се осигуряват средства за проведено допълнително обучение по български език в детската градина. Децата, ще получават допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните си образователни потребности.Ръководителят на групата  разработва програма за работа, съобразени с изискванията на Наредба №5 за предучилищното образование. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.012- 0001 „Образование за утрешния ден“

site-logo  site-logo  site-logo

 

https://oud.mon.bg/

 

 Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Проектът продължава от учебната 2019 - 2020 година. Срокът  за приключване на занятията е 31.12.2020 година.

1 група  - ученици от IV и V клас.

Работим по Дейност 6 – Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности.

Правила по Дейност 6  (линк)

 В училището е монтиран нов интерактивен дисплей. Устройството е част от оборудването, което училището получи от МОН по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.Интерактивният дисплей осигурява иновативна среда за обучение и създава нови възможности за образованието.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Национална програма " ИКТ - Средства за Интернет свързаност"

 ..................................................................................................................................................................................................................................

 СУ “Владимир Комаров” - Posts | Facebook

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

 

.....................................................................................................................................................................................................................................

НП "Бизнесът преподава": https://np.mon.bg/

Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“

  • ТЕМА – „ Роботика“

ФИРМА – „ Орак  Инжинеринг“ЕООД

.....................................................................................................................................................................................................................................

Стартира проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Той е подкрепен от Европейския механизъм за реакция на кризата Ковид REACT.EU чрез ОП НОИР.

Проектът ще направи това като си поставя амбицията да задоволи 2 типа неотложни нужди: технически устройства за дистанционно обучение и умения на учениците, родителите и учителите да използват предоставените технически устройства за синхронни форми на онлайн обучение.

 

Основната дейност  по проекта е :

Дейност 1 – закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на криза. Всички получени устройства  се използват в класните стаи при присъствено обучение. При преминаване към ОРЕС се предоставят тези устройства на ученици, които не разполагат с устройства.