FacebookYoutube
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Красново

Прием

  https://youtu.be/-zTq1jRVc-0

 

Обединено училище „ Христо Ботев „ село Красново , община Хисаря ,

област Пловдив , улица 1-ва , № 26 , email yonka71@abv.bg , телефон 0885515572

 

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД- 10-419 / 29.03.2021 год.

       На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 , член 143, ал.1  от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 41, ал. 1, чл. 42, чл. 43 и чл. 44, ал. 1 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование и  становище на Обществения съвет  чрез наличните  електронни средства за комуникация

    УТВЪРЖДАВАМ:

  Следният училищен план- прием за учебна 2021/ 2022 година, както следва:

1.Броя на паралелките в:

I клас-  1 паралелка

V клас- 1 паралелка

2.Броя на местата в паралелките:

  I клас- 22 (двадесет и две)

  V клас- 26 (двадесет и шест)

  1. Промяна в броя на паралелки в останалите класове няма.

4.Класове, в които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

4.1 Сборни групи – 1-ви – 2-ри клас  и 3-ти-4-ти клас, при желание заявено от страна на родителите.

4.2 Сборна група – 5-ти – 7-ми клас , при изразено желание от страна на родителите.

Училищният план- прием да се извърши съгласно ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване в училището;

Длъжностното лице  в срок до 30.03.2021 г. да публикува информация за училищния план- прием в интернет страницата на училището.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички учители от начален и прогимназиален етап за сведение  от Директорът на училището чрез имейлите им.

Контролът по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично.

Йонка Марковска

 Директор на ОбУ“ Христо Ботев „ село Красново

 

 ..................................................................................................................................................................................................................................

 

Прием / Свободни места

учебна 2020 -2021 г.

 

   Клас     -   Свободни места

1-ви клас - 6 ученици

2- ри  клас - 4 ученици

3-ти клас- 6 ученици

4-ти клас - 4 ученици

5-ти клас - 12 ученици

6-ти клас - 9 ученици

7-ми клас- 9 ученици

8-ми - клас- 7 ученици

9-ти клас - 9 ученици

10-ти клас- 10 ученици

 

 

  ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ ХРИСТО БОТЕВ „ СЕЛО КРАСНОВО , ОБЩИНА ХИСАРЯ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

       З  А  П  О  В  Е  Д   № РД- 10-330 / 27.03.2020 година

       На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 , член 143, ал.1  от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 41, ал. 1, чл. 42, чл. 43 и чл. 44, ал. 1 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование и  становище на Обществения съвет  чрез наличните  електронни средства за комуникация

                                                                                                        УТВЪРЖДАВАМ:

  Следният училищен план- прием за учебна 2020/ 2021 година, както следва:

1.Броя на паралелките в:

I клас-  1 паралелка

V клас- 1 паралелка

2.Броя на местата в паралелките:

  I клас- 22 (двадесет и две)

  V клас- 26 (двадесет и шест)

3. Промяна в броя на паралелки в останалите класове няма.

4. Класове, в които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

4.1 Сборна група – 1-ви – 4-ти клас , при желание заявено от страна на родителите.

4.2 Сборна група – 5-ти – 7-ми клас , при изразено желание от страна на родителите.

Училищният план- прием да се извърши съгласно ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване в училището;

Длъжностното лице  в срок до 30.03.2020 г. да публикува информация за училищния план- прием в интернет страницата на училището.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички учители от начален и прогимназиален етап за сведение  от Директорът на училището чрез имейлите им.

Контролът по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично.

Йонка Марковска

 Директор на ОбУ“ Христо Ботев „ село Красново