FacebookYoutube
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Красново

Информация за родители

 

    Обединено училище „ Христо Ботев „ село Красново,

община Хисаря , област Пловдив , улица 1-ва , № 26

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-10- 202 / 28.10.2020 година

 

     На основние чл. 259 от ЗПУО, чл. 31. (1), 1, 2, 3, 4 и 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в сила от 02.08.2019 г., издадена от министъра на образованието и науката, обн. дв. бр.61 от 2 август 2019г., чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3  от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, в сила от 01.09.2016 г., Издадена от министъра на образованието и науката, Обн. ДВ. бр.73 от 16 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 9 Юни 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 26 Септември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 5 Октомври 2018г.,изм.и доп.ДВ.бр.32 от 16, Април 2019 г ., доп. ДВ. бр.72 от 13 Септември 2019 г.,изм.и доп.  ДВ.бр.43 от 13 Май 2020 г. връзка със заповед № РД-01-626/ 27.10.2020 на МЗ за преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от първи  гимназиален етап на образование.

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М :

 

СЛЕДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

 

за часове в електронна среда за учениците от  първи гимназиален етап в Обединено училище „ Христо Ботев „ село Красново , считано от 29.10.2020 година до 12.11.2020 година

 

I час – 8.00 -8.40 часа

8.40- 8.50 – междучасие;

II час – 8.50 – 9.30

9.30 – 9.40 – междучасие;

III час - 9.40-10.20  

10.20 – 10.40 – голямо междучасие;

IV час – 10.40 – 11.20

  11.20 – 11. 30 – междучасие 

V час – 11.30 – 12.10

12.10 -12.20 – междучасие

VI час – 12.20- 13.00

 13.00-13.10 междучасие 

VII час – 13.10-13.50

 

Присъствените учебни занятия в училището за учениците от прогимназиален и начален етап на образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

Контрол ще упражнявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на всички учители , ученици  от 8–ми до 10-ти клас и родителите им.

 

Йонка Марковска

Директор на ОбУ“ Христо Ботев „ село Красново